top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUD

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR

ARTIKEL 3 - TOEPASBAARHEID

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

ARTIKEL 5 - HET CONTRACT

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENTEN TIJDENS DE INTREKKINGSPERIODE

ARTIKEL 8 - CONSUMENTEN DIE HUN RECHT OP INTREKKING EN DE BETROKKEN KOSTEN UITOEFENEN

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN HANDELAREN IN geval van intrekking

ARTIKEL 10 - UITZONDERING VAN HET RECHT VAN INTREKKING

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

ARTIKEL 12 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

ARTIKEL 14 - UITGEBREIDE DUURTRANSACTIES: DUUR, BEËINDIGING EN VERLENGING

ARTIKEL 15 - BETALING

ARTIKEL 16 - VRAGEN EN KLACHTEN

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 18 - PRIVACY

ARTIKEL 19 - INTELLECTUELE EIGENDOM

ARTIKEL 20 - OVERMACHT

ARTIKEL 21 - AFWIJKINGEN

ARTIKEL 22 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD HOF

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 

De volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten via een overeenkomst op afstand verkrijgt en de handelaar of een derde partij deze producten, digitale inhoud en / of diensten levert in overeenstemming met een overeenkomst tussen die derde partij en de handelaar ;

Herroepingsperiode: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden uitgevoerd voor doeleinden die verband houden met het uitoefenen van een beroep, beroep of bedrijf;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen ondernemer en consument in het kader van een systeem georganiseerd voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met moment dat het contract wordt gesloten;

Duurzaam medium: elk middel - inclusief e-mails - waarmee de consument of handelaar informatie die persoonlijk aan hem is gericht, opslaat op een manier die het toekomstige gebruik of de raadpleging ervan mogelijk maakt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie is bedoeld , en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;

 

Handelaar: een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Contract van langere duur: een contract op afstand met betrekking tot een reeks producten en / of diensten, waarbij de verplichting tot levering en / of aankoop gespreid is over een periode van tijd;

Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europese modelformulier voor herroepingsrecht

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie betreffende het aanbod van Trader en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Trader gelijktijdig op dezelfde plaats moeten zijn.

Outlet-producten: elk product aangeboden door Trader in de online outlet;

Privacybeleid: het privacybeleid zoals bepaald door Trader en vermeld op de Website;

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR

 

Name Trader: Style Squad B.V. (zakendoen als My Style Squad)

Geregistreerd adres:

Style Squad B.V.

Aalsmeerderweg 249R

1432 CM Aalsmeer

NEDERLAND

 

KvK nummer: 74568280

Btw-identificatienummer: NL8599.51.686.B.01.

 

My Style Squad is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:30, met uitzondering van feestdagen.

 

Telefoonnummer: +31 (0) 88-3303611

E-mailadres: info@mystylesquad.com

 

ARTIKEL 3 - TOEPASBAARHEID

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de ondernemer en dat deze zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument worden toegezonden. , op verzoek van de consument.

Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal de consument, in tegenstelling tot het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch ontvangen, zodat de consument deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzaam medium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat hij de overeenkomst op afstand sluit, aangeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden geïnspecteerd en dat deze op zijn verzoek kosteloos, hetzij elektronisch of op een andere manier aan de consument worden toegezonden.

In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich altijd beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het meest gunstig is in geval van onverenigbare algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Trader gebruik maakt van illustraties, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Handelaar is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod.

Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten verband houden met de aanvaarding van het aanbod.

 

ARTIKEL 5 - HET CONTRACT

 

De overeenkomst komt tot stand, behoudens het bepaalde in lid 4, op het moment waarop de consument het aanbod accepteert en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.

Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod elektronisch, met dien verstande dat de ondernemer dergelijke orderbevestiging met betrekking tot aanbiedingen in de online outlet binnen 10 dagen nadat de consument deze orderbevestiging heeft ontvangen, kan intrekken. in welk geval (i) geen overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten en (ii) betalingen worden terugbetaald aan de consument in overeenstemming met artikel 9. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd.

Als het contract elektronisch wordt gesloten, neemt Trader passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische gegevensoverdracht te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.

Handelaar kan informatie verkrijgen - binnen wettelijke kaders - over het vermogen van de consument om zijn betalingsverplichtingen na te komen, evenals over feiten en factoren die belangrijk zijn voor de verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Als dat onderzoek Trader goede gronden geeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht om, gemotiveerd, een bestelling of aanvraag te weigeren of de uitvoering ervan aan speciale voorwaarden te binden.

De handelaar stuurt de consument uiterlijk bij het leveren van een product, dienst of digitale inhoud schriftelijk de volgende informatie, of op een zodanige manier dat de consument deze kan opslaan op een toegankelijk duurzaam medium:

het kantooradres van de bedrijfslocatie van de ondernemer waar de consument klachten kan indienen;

de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de methode daarvoor, of een duidelijke verklaring met betrekking tot uitsluiting van het herroepingsrecht;

informatie over garanties en bestaande service na verkoop;

de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of digitale inhoud; de kosten van aflevering voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van het contract, indien de duur van het contract langer is dan één jaar of indien deze voor onbepaalde tijd is;

als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroepingsrecht.

In het geval van een contract met verlengde duur, is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

 

Bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht om een ​​overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van ten minste 14 dagen. Het is de ondernemer toegestaan ​​de consument om de reden van deze ontbinding te vragen, maar de consument is niet verplicht zijn / haar reden (en) te vermelden.

De periode bepaald in para. 1 begint op de dag nadat het product is ontvangen door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de transporterende partij is, of:

als de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Handelaar kan een enkele bestelling voor verschillende producten met verschillende leverdata weigeren, mits hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd.

als de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen omvat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

met overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

 

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende een periode van ten minste veertien dagen. Het is de ondernemer toegestaan ​​de consument om de reden van deze ontbinding te vragen, maar de consument is niet verplicht zijn / haar reden (en) te vermelden.

De periode bepaald in para. 3 begint op de dag nadat het contract is gesloten.

 

Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd in het geval dat een consument niet op de hoogte werd gebracht van het herroepingsrecht:

Als de handelaar de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet aan de consument heeft verstrekt of als het modelformulier voor het herroepingsrecht niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde herroepingstermijn op basis van de vorige paragrafen van Dit artikel.

Als Handelaar de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn heeft verstrekt, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENTEN TIJDENS DE INTREKKINGSPERIODE

 

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover nodig om de aard, kenmerken en werkzaamheid van het product te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Consument is alleen aansprakelijk voor de devaluatie van het product die het gevolg is van zijn omgang met het product anders dan toegestaan ​​in paragraaf. 1.

De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat het contract werd gesloten.

ARTIKEL 8 - CONSUMENTEN DIE HUN RECHT OP INTREKKING EN DE BETROKKEN KOSTEN UITOEFENEN

 

Consument die zijn Herroepingsrecht wil uitoefenen, meldt dit binnen de Herroepingstermijn aan Handelaar door middel van het Modelformulier voor Herroepingsrecht of op een andere ondubbelzinnige manier.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de dag van melding zoals bedoeld in par. 1, Consument zal het product retourneren of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) Handelaar. Dit is niet nodig als Trader heeft aangeboden het product zelf op te halen. De consument heeft in elk geval de tijd voor het retourneren van goederen in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle relevante accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de handelaar.

Het risico en de bewijslast voor het correct en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of als de ondernemer aangeeft bereid te zijn deze kosten zelf te dragen, is de consument niet aansprakelijk voor de kosten van het terugzenden van goederen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, na eerst uitdrukkelijk te hebben gevraagd dat de geleverde dienst of de levering van niet voor verkoop gereed gemaakte gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid zal worden uitgevoerd tijdens de herroepingsperiode, is de consument Handelaar een geldsom die gelijk is aan dat deel van het contract dat Handelaar op het moment van herroeping heeft vervuld, in vergelijking met het volledig nakomen van het contract.

De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed is voor verkoop - in een beperkt volume of hoeveelheid - of voor het leveren van stadsverwarming, als:

Handelaar heeft de consument niet de wettelijk verplichte informatie verstrekt over het herroepingsrecht, de te betalen kosten in geval van herroeping of het modelformulier voor herroepingsrecht, of:

De consument heeft niet expliciet gevraagd naar de aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de periode van herroeping.

De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als:

voorafgaand aan de levering heeft hij niet uitdrukkelijk ingestemd met het beginnen van de uitvoering van het contract vóór het einde van de herroepingstermijn;

hij erkende niet dat hij zijn herroepingsrecht had verloren bij het verlenen van zijn toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN HANDELAREN IN geval van intrekking

 

Als Handelaar het de consument mogelijk maakt zijn intrekking via elektronische weg te verklaren, stuurt hij na ontvangst van een dergelijke verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

Handelaar vergoedt de consument onmiddellijk met alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de handelaar in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de intrekking heeft gemeld. Behalve in gevallen waarin Trader heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument bewijst dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder gebeurt.

Voor elke terugbetaling gebruikt de ondernemer dezelfde betaalmethode die de consument oorspronkelijk heeft gebruikt, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. Terugbetaling is gratis voor de consument.

Als de consument een duurdere methode van levering verkoos boven de goedkoopste standaardlevering, hoeft Trader de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

 

ARTIKEL 10 - UITZONDERING VAN HET RECHT VAN INTREKKING

 

Handelaar kan het Herroepingsrecht uitsluiten voor de volgende producten en diensten, maar alleen als Handelaar dit duidelijk heeft vermeld bij het doen van de aanbieding, of althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst:

Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop Trader geen invloed heeft en die kunnen optreden binnen de herroepingstermijn;

Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij Trader producten, digitale inhoud en / of diensten op een veiling aanbiedt, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is om de producten, digitale inhoud en / of diensten te kopen;

Servicecontracten, na volledige voltooiing van de service, maar alleen als:

uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

Consument verklaarde zijn recht of herroeping te hebben verloren zodra de ondernemer het contract volledig had voltooid;

het vervoer van goederen, autoverhuur en catering;

Servicecontracten die toegang tot accommodatie bieden, als het contract al een bepaalde datum of periode van uitvoering bepaalt en anders dan met het oog op accommodatie,

Contracten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, als het contract al een bepaalde datum of uitvoeringsperiode vaststelt;

Producten vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en zijn gemaakt op basis van de specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bedoeld;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die vanwege hun aard onherstelbaar zijn gemengd met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop Trader geen invloed heeft;

Verzegelde audio- / video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering was verbroken;

Kranten, tijdschriften en andere literatuur met uitzondering van abonnement;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en

De consument verklaarde dat dit impliceerde dat hij zijn herroepingsrecht had verloren.

 

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is de verkoop van goederen onderworpen aan de betaling van btw en wordt de btw toegepast in het land waar de levering van de goederen plaatsvindt.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in btw-tarieven.

In tegenstelling tot de vorige paragraaf, kan Trader producten of diensten aanbieden tegen variabele prijzen, in gevallen waarin deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop Trader geen invloed heeft. Het aanbod moet verwijzen naar deze link met schommelingen en het feit dat genoemde prijzen richtprijzen zijn.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

Prijsverhogingen meer dan 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als de Ondernemer dit bedongen heeft en:

ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

Consument is bevoegd de overeenkomst te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Prijzen vermeld in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 12 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 

Trader garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan het contract, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum waarop het contract werd gesloten. Indien overeengekomen, garandeert Trader ook dat het product geschikt is voor andere dan normale benamingen.

Een door Garder, fabrikant of importeur aangeboden extra garantieregeling kan nooit van invloed zijn op de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegen de handelaar kan doen gelden indien de handelaar zijn deel in de overeenkomst niet is nagekomen.

Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van de handelaar, zijn leverancier, importeur of fabrikant die consumentenrechten of -claims verleent, die verder gaan dan de wettelijke bepalingen, voor het geval dat hij zijn aandeel in de overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

 

Handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Rekening houdend met hetgeen is bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als de bezorging niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst op de hoogte gesteld. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid, betaalt de ondernemer de consument onmiddellijk het bedrag terug dat hij had betaald.

Het risico van beschadiging en / of verlies van producten berust bij Trader tot het moment van bezorging aan Consument of een vooraf door Consument aangewezen en aan Trader aangekondigde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 14 - UITGEBREIDE DUURTRANSACTIES: DUUR, BEËINDIGING EN VERLENGING

 

Beëindiging

De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen die is gesloten voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, met inachtneming van de overeengekomen beëindigingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst voor bepaalde tijd te beëindigen die is gesloten voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten aan het einde van de bepaalde duur, met inachtneming van de overeengekomen beëindigingsregels en een opzegtermijn die duurt niet langer dan een maand.

Met betrekking tot overeenkomsten zoals beschreven in de eerste twee paragrafen, kan de consument:

- ze te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een specifiek tijdstip of gedurende een specifieke periode;

- ze op dezelfde manier beëindigen als waarin ze zijn afgesloten;

- beëindig ze altijd met dezelfde opzegtermijn als die welke voor Trader is bepaald.

Verlenging

Een contract voor bepaalde tijd dat is gesloten voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

In afwijking van hetgeen in de vorige paragraaf is vermeld, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de reguliere levering van dag- of weekbladen of tijdschriften automatisch worden verlengd voor een bepaalde duur die niet langer is dan drie maanden, als de consument vrij om dit verlengde contract tegen het einde van de verlenging te beëindigen, met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de reguliere levering van producten of diensten, mag alleen automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen, met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en, in het geval van een contract om dagelijkse of wekelijkse kranten of tijdschriften regelmatig maar minder dan één keer per maand te leveren, een periode van maximaal drie maanden.

Een contract van bepaalde duur voor de reguliere levering, bij wijze van introductie, van dag- of weekbladen en tijdschriften (proefabonnementen of inleidende abonnementen) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proefperiode of inleidende periode.

Looptijd

Als de contractduur van een contract langer is dan één jaar, heeft de consument na een jaar te allen tijde het recht om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid voorschrijven dat voortijdige beëindiging van het contract onacceptabel zijn.

 

ARTIKEL 15 - BETALING

 

Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden geen andere datum is bepaald, dienen door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de herroepingstermijn, of bij het ontbreken van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een contract om een ​​dienst te verlenen, begint deze periode van 14 dagen op de dag nadat de consument de bevestiging van het contract heeft ontvangen.

Bij het verkopen van producten aan consumenten mogen in de algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bepaald. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst (en) voordat de bedongen vooruitbetaling is gedaan.

Consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Handelaar te melden.

Als een consument zijn betalingsverplichting (en) niet tijdig nakomt, nadat de consument de consument op de hoogte heeft gebracht van de late betaling, krijgt de consument 14 dagen de tijd om aan de betalingsverplichting te voldoen; indien betaling niet binnen deze periode van 14 dagen plaatsvindt, is wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag en heeft de ondernemer het recht redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% onbetaalde bedragen tot € 2.500; 10% over de volgende € 2.500; en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. Handelaar kan afwijken van deze bedragen en percentages die gunstig zijn voor de consument.

 

ARTIKEL 16 - VRAGEN EN KLACHTEN

 

Voor vragen / informatie kan de gebruiker contact opnemen met de serviceafdeling op telefoonnummer: +31 (0) 88-3303611 of op het e-mailadres info@mystylesquad.com.

In het geval dat de consument niet tevreden is met het product of met andere producten en / of diensten van Trader, heeft de consument de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de serviceafdeling op telefoonnummer +31 (0) 88-3303611 of op de e- e-mailadres info@mystylesquad.com. Dit moet worden gedaan binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de consument de reden heeft ontdekt of redelijkerwijs de reden heeft ontdekt om de klacht in te dienen.

De consument zal de ondernemer minimaal 4 weken de tijd geven om de klacht op te lossen. Na het verstrijken van deze termijn kan de consument het geschil voorleggen aan een externe afdeling

 

 

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID

 

1. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Trader alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die de consument lijdt als het door de consument bestelde product niet beschikbaar en / of op tijd geleverd is.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 17.1 en voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de Handelaar beperkt tot het maximale bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product.

 

ARTIKEL 18 - PRIVACY

 

De persoonlijke gegevens die door de consument worden verstrekt voor het plaatsen van een bestelling, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid.

 

ARTIKEL 19 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Handelaar bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, het product, beeldmateriaal, content, tekst, (product)beschrijvingen en alle vorm van informatie afkomstig van de website www.mystyelsquad.com. Deze mogen niet zonder toestemming gebruikt en/of gekopiërd worden door derden.

ARTIKEL 20 - OVERMACHT

 

In geval van overmacht heeft Trader het recht om al haar verplichtingen onder de Aanvullende Overeenkomst op te schorten. Een geval van overmacht omvat stakingen, pech, ziekte of import- / exportverboden bij Trader of bij door Trader ingeschakelde derden.

In het geval dat het duidelijk is dat de periode van overmacht langer dan twee maanden zal duren, heeft elk van de partijen het recht om de aanvullende overeenkomst te ontbinden zonder de verplichting tot schadevergoeding.

 

ARTIKEL 21 - AFWIJKINGEN

 

Handelaar kan niet garanderen dat de kleur, grootte en / of tekst van het product zoals weergegeven op de website exact gelijk is aan het product zoals geleverd aan de consument door Handelaar.

 

ARTIKEL 22 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD HOF

 

1. Op deze algemene voorwaarden en de Aanvullende overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst op afstand en de Aanvullende Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

bottom of page